Privacy & Cookie beleid Rocalux B.V.

Privacybeleid

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor de afhandeling van uw order, offerte aanvraag of contactverzoek en het verbeteren van onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze website en de daaropvolgende diensten van Rocalux. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen. U vindt onze contactgegevens onderaan deze pagina.

In dit privacybeleid wordt beschreven welke persoonlijke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Orderverwerking

Zodra u via onze website een bestelling plaatst worden uw benodigde gegevens opgeslagen voor het verwerken van uw order. Met deze gegevens kunnen wij deze naar behoren verwerken en afhandelen. Ons bestel en afhandeling proces kent verschillende koppelingen en stappen tussen onze website en administratie. Uw gegevens worden (gedeeltelijk) uitgewisseld over de koppelingen om de verwerking mogelijk te maken. Uw bestelling wordt vanuit ons online systeem d.m.v een externe koppeling gefaciliteerd door Webwinkelfacturen.nl automatisch doorgezet naar ons administratief systeem Exact Online. Daarnaast worden uw benodigde verzendgegevens automatisch overgezet naar het verzend-portal van Keendelivery.

Verzenden en logistiek

Zodra u bij Rocalux een online bestelling heeft geplaatst en u heeft de keuze gemaakt voor bezorging gaan wij uw bestelling verzenden. Voor deze leveringen maken wij gebruik van de bezorgdiensten van DHL en/of B&M koeriers. Voor het aanmelden van pakketzendingen maken wij gebruik van het verzend-portal van Keendelivery. Alle betrokken partijen voor het verzenden en transporteren van uw bestelling, gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht en overeenkomst. In het geval dat een van deze partijen onderaannemers inschakelt, stellen zij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Betaal provider

Voor het afhandelen van uw bestellingen en daaraan gerelateerde online betalingen maken wij gebruik van het betalingsplatform van Sisow. Voor administratieve afhandeling verwerkt Sisow uw naam, adres en woonplaatsgegevens. Ook uw betaalgegevens zoals  bankrekening- of creditcardnummer worden voor dezelfde doeleinden verwerkt. Sisow heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Sisow behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Sisow deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Sisow bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Mailing voor commerciële doeleinden

Indien u zich d.m.v inschrijving op onze website heeft aangemeld voor het ontvangen van e-mail berichten voor zowel commerciële en/of marketing doeleinden wordt het door uw opgegeven e-mailadres gekoppeld aan Mailchimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die uit naam van Rocalux door Mailchimp aan u wordt verzonden ziet u een ‘unsubscribe’ link. Doormiddel van deze link kunt u zich uitschrijven voor het ontvangen van deze e-mails. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze eigen diensten en het verwerken van uw opdrachten, orders en aanvragen. Uw opgegeven gegevens worden niet gebruikt voor (gerichte) marketing doeleinden. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan nodig om te voldoen aan onze administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst tussen hen en ons, eed of wettelijke verplichting. Automatisch verzamelde gegevens worden door onze website verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (o.a. uw IP-adres, browser en besturingssysteem) zijn geen privacygevoelige persoonsgegevens. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij op grond van wettelijke verplichting worden gehouden aan het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In een dergelijk geval worden wij gedwongen uw gegevens te delen. Uw gegevens worden door ons bewaard zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Gebruik en plaatsing van Cookies

Via onze website worden cookies geplaatst door  Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google- diensten en producten. Ook worden cookies geplaatst door Facebook en Instagram. Deze cookie’s zien welke pagina’s en producten je bekijkt. Zo kunnen wij je relevante advertenties tonen op Facebook en voorkomen we dat je persoonlijke aanbiedingen mist.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. De bovenstaande Privacy statement heeft als ingangsdatum 21/01/2022. Indien er wijzigingen plaatsvinden in het nieuwe privacybeleid welke gevolgen heeft voor de wijze waarop wij uw reeds verzamelde gegevens verwerken, dan brengen wij u hierover per e-mail op de hoogte.

De volgende partijen kunnen in aanraking komen met uw gegevens:

  • Exact Online
  • Mailchimp
  • Keendelivery
  • Google
  • Facebook
  • Webwinkelfacturen.nl

Contactgegevens:

Rocalux B.V.  
Seringstraat 51A
6744WRZ Ederveen (Gld)

E. info@rocalux.nl
T. +31 (0)318 65 51 77