Meer informatie?

klantenservice-contact

Neem contact op met ons!

Aanmelden Nieuwsbrief!

nieuws-blog-rocalux

Klik hier om aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Snelle levering

gratis-verzending

Indien voorradig en voor 15.00 besteld volgende 'werk' dag geleverd.

Login

Algemene Voorwaarden Rocalux

Algemene voorwaarden Rocalux verlichting-import-export


Uittreksel uit de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Rocalux
verlichting-import-export te Veenendaal, hierna te noemen de ondernemer, zoals
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 1 Werkingssfeer.

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien
uit de overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard,
gesloten tussen een afnemer en ondernemer Rocalux verlichting-import-export.

Artikel 2 Aanbiedingen.

1. Alle aanbiedingen van verkoper, in welke vorm dan ook gedaan zijn vrijblijvend.
2. Mondelinge aanbiedingen zijn niet bindend, tenzij schriftelijk bevestigd.


Artikel 3 Overeenkomst.

1. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende
voorwaarde van de wederpartij:
 Uitsluitend ter onzer beoordeling
 Voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de
overeenkomst
2. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens
(verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan
betaling- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

Artikel 4 Levering.

1. Ten opzichte van de overeengekomen tijden van levering geldt, dat zij slechts
bij benadering kunnen worden gegeven, ofschoon steeds getracht zal worden
de termijnen zoveel mogelijk na te komen. Indien verkoper niet in staat is haar
verplichtingen na te komen, zal zij aan de koper daarvan onverwijld
mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode waarmee de
genoemde leveringstermijn zal worden overschreden.
2. Ter zake van een overschrijding van de levertijd kunnen wij slechts aansprakelijk
worden gesteld indien wij u schriftelijk en bij aangetekende brief in gebreke zijn
gesteld nadat ons een redelijke tijd voor nakoming is gegund.
3. De zaken gelden als geleverd, zodra ze zijn geleverd op het afleveringsadres of
zodra ze door de koper zijn afgehaald.
4. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons, op de
factuur of anderszins, wordt aangegeven. Zaken, ook die franco geleverd
worden of die op onze naam reizen, reizen voor rekening en risico van de koper,
zulks terwijl afzending geldt als levering.
5. Wij zijn gerechtigd om in gedeelten te leveren (deelleveranties), welke wij
afzonderlijk kunnen factureren; de wederpartij is dan verplicht te betalen
overeenkomstig de bepalingen van deze voorwaarden.
6. In geval van een situatie als bedoeld in het vorige lid beperkt onze
aansprakelijkheid zich tot de hoogte van het bedrag waarvoor wij ter zake
verzekerd zijn.
7. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij
niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening
en risico.

Artikel 5 Risico.

1. Indien de zaak door de ondernemer of een door deze aangewezen vervoerder
bij de afnemer wordt bezorgd, is de zaak voor risico van de afnemer van de
aflevering af, zelfs al is de eigendom nog niet over gedragen
2. Bij koop op proef is de zaak voor risico van de afnemer van de
koopovereenkomst af.
3. Van de afnemer ontvangen zaken blijven voor zijn risico.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud.

De ondernemer blijft eigenaar van de afgeleverde zaken, zo lang de afnemer niet
volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van enige
overeenkomst met de ondernemer tot levering van zaken en/of tot het in verband
daarmee verrichten van werkzaamheden; daartoe behoort ook hetgeen de afnemer
in verband met het tekortschieten in de nakoming van dergelijke overeenkomsten
verschuldigd mocht worden.

Artikel 7 Overmacht.

1. Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door omstandigheden
waarmee de ondernemer bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs
geen rekening behoeft te houden, dan is deze gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden.
2. Onder bedoelde omstandigheden wordt mede verstaan het niet voldoen door
leveranciers van de ondernemer aan hun verplichtingen,
transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, import- of
handels verboden.

Artikel 8 Ontbinding.

1. Onverminderd het in de artikelen 15 tot en met 19 bepaalde heeft de
ondernemer het recht om, wanneer de afnemer in de nakoming van zijn
verplichtingen ten opzichte van de ondernemer tekortschiet:
a. hetzij de nakoming van de met deze verplichtingen voldoende
samenhang vertonende verplichtingen aan de zijde van de ondernemer
op te schorten.
b. hetzij de overeenkomst ten aanzien waarvan de afnemer te kort schiet
door een schriftelijke verklaring aan de afnemer te ontbinden; alles tenzij
de desbetreffende handelswijze van de ondernemer in de gegeven
omstandigheden niet gerechtvaardigd zou zijn. De ondernemer heeft de
sub. a. en b. hiervoor aangegeven bevoegdheden, ook in geval van (de
aanvraag tot) faillissement of surseance van betaling van de afnemer; en
heeft de sub a. hiervoor aangegeven bevoegdheid ook wanneer
inmiddels gebleken omstandigheden goede grond zouden geven voor
de vrees dat de afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen ten
opzichte van de ondernemer te kort zal schieten.
2. Alle vorderingen die de ondernemer in deze gevallen op de afnemer mocht
hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 9 Prijzen.

1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van de verkoper:
 Gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende
hoogte van de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en
overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten
 Gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaatsen
 Exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten
 Exclusief de kosten van vervoer en verzekering
 Vermeld in Nederlandse valuta
2. In geval van een redelijkerwijs onvoorzienbare verhoging van een of maar der
prijsbepalende factoren is de verkoper gerechtigd om de orderprijs
dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de
eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande
echter dat reeds bekend toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging
moeten worden vermeld. Een en ander laat onverlet het recht van de koper de
overeenkomst op die grond te ontbinden, onder vergoeding van het reeds
gepresteerde c.q. de reeds ontstane kosten op basis van de voor de verhoging
geldende prijzen.
3. Een overeengekomen prijs is voor de verkoper slechts bindend onder het
uitdrukkelijke voorbehoud, dat het overeengekomen kwantum zaken waarop
de prijs betrekking heeft, in zijn geheel en in een opdracht besteld wordt en
volgens de overeenkomst wordt afgenomen en betaald.
4. Indien noodzakelijk wordt de emballage tegen kostprijs berekend en niet
teruggenomen. De noodzakelijkheid van de emballage wordt beoordeeld door
de verkoper.

Artikel 10 Zekerheid.

1. De ondernemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen
van de afnemer.
2. Bij het uitvoeren van de overeenkomst kan de ondernemer zekerheid bedingen,
indien hij goede grond heeft te vrezen dat de afnemer in het nakomen van zijn
verplichtingen zal te kort schieten. Indien en zolang de afnemer in dat geval
weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de ondernemer gerechtigd de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Het in de vorige zin bepaalde
laat alle rechten van de ondernemer onverlet.

Artikel 11 Betaling.

1. De ondernemer is gerechtigd vooruitbetaling van een deel van de
overeengekomen prijs te verlangen.
2. Al onze leveringen binnen Nederland geschieden op de conditie “franco
afleveradres” Voor orders beneden een door ons telkens nader vast te stellen
factuurbedrag (excl. BTW) behouden wij ons voor de vrachtkosten in rekening
te brengen en zal door ons een kostentoeslag berekend worden volgens het op
het tijdstip van verrichten van de levering bij ons geldende tarief.
3. Betalingen zijn contant verschuldigd binnen volgens de wet of de overkomst
geldende termijn, of, bij gebreke daarvan, binnen de termijn die op de factuur
vermeldt staat.
4. Indien de betaling door de afnemer niet tijdig is verricht verkeerd de afnemer in
verzuim en is de ondernemer bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot
invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alle daaraan
verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de afnemer, tenzij
de ondernemer verkiest om deze koste forfaitair te bepalen op 15% van het te
vorderen bedrag.
5. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van
alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter afdoening van opeisbare
facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de
voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12 Reclame.

1. Klachten betreffende het afgeleverde dienen schriftelijk en gemotiveerd bij de
ondernemer te worden ingediend.
2. In geval van zichtbare gebreken dienen de klachten te worden ingediend
binnen 8 dagen na de aflevering.
3. In geval van niet-zichtbare gebreken dienen de klachten te worden ingediend
binnen bekwame tijd nadat de afnemer deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had
behoren te ontdekken.
4. Retournering van het afgeleverde, waarop de klacht betrekking heeft, is slechts
toegestaan na voorafgaand overleg en nadat daarvoor toestemming door de
ondernemer is verleend.
5. Het indienen van reclamatie ontheft de afnemer niet van betaling
overeenkomstig de factuur.

Artikel 13 Garantie.

1. Wij verlenen garantie op de door ons geleverde producten voor zoveel en
zolang als wij garantie van onze toeleveranciers hebben kunnen bedingen. Bij
eventueel door ons geconstateerde juistheid van de betreffende
garantieclaim, kunnen wij naar keuze hetzij gratis tot vervanging overgaan van
de door ons geleverde producten of apparaten, hetzij tot creditering overgaan.
2. Deze garantie geldt niet voor gebreken, die ontstaan zijn ten gevolge van
onjuiste opslag, geweld van buitenaf of andere buiten onze controle liggende
oorzaken.
3. Mocht de afnemer gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of
veranderingen zonder voorafgaande toestemming van verkoper verrichten of
door anderen doen verrichten, of niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen,
dan vervalt onmiddellijk de garantieverplichting van verkoper.
4. Buiten de garantie vallen in ieder geval breuk en andere schade die anders
dan door normaal gebruik ontstaat.
5. Door onszelf worden nimmer verdergaande garanties verleend dan de
verplichting tot het vervangen van het geleverde product, waaraan de
materiaalfouten kleven, waarbij wij met name ook niet voor vergoeding van
verdere schade kunnen worden aangesproken.

Artikel 14 Slotbepaling.

1. Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke
rechter zal elk geschil tussen afnemer en ondernemer, in geval de Rechtbank
bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank in de vestigingsplaats of het
arrondissement van de ondernemer. De ondernemer blijft echter bevoegd de
afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke
internationale verdrag bevoegde rechter.

Copyright 2013 Rocalux verlichting-import-export
Akkoord

Deze website plaatst cookies om je zoekvoorkeuren op deze website op te slaan en daarmee je gebruikerservaring te verbeteren. Daarnaast plaatsen we cookies die het mogelijk maken content te delen via social media en voor het meten van bezoekersstatistieken. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stem je hiermee in.