Algemene Voorwaarden Rocalux

Algemene voorwaarden Rocalux verlichting-import-export

Uittreksel uit de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Rocalux verlichting-import-export te Veenendaal, hierna te noemen de ondernemer, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 1 Werkingssfeer.

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, gesloten tussen een afnemer en ondernemer Rocalux verlichting-import-export.

Artikel 2 Aanbiedingen.

1. Alle aanbiedingen van verkoper, in welke vorm dan ook gedaan zijn vrijblijvend.
2. Mondelinge aanbiedingen zijn niet bindend, tenzij schriftelijk bevestigd.

Artikel 3 Overeenkomst.

1. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde van de wederpartij:
 Uitsluitend ter onzer beoordeling
 Voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst
2. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betaling- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

Artikel 4 Levering.

1. Ten opzichte van de overeengekomen tijden van levering geldt, dat zij slechts bij benadering kunnen worden gegeven, ofschoon steeds getracht zal worden de termijnen zoveel mogelijk na te komen. Indien verkoper niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zal zij aan de koper daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode waarmee de genoemde leveringstermijn zal worden overschreden.
2. Ter zake van een overschrijding van de levertijd kunnen wij slechts aansprakelijk worden gesteld indien wij u schriftelijk en bij aangetekende brief in gebreke zijn gesteld nadat ons een redelijke tijd voor nakoming is gegund.
3. De zaken gelden als geleverd, zodra ze zijn geleverd op het afleveringsadres of zodra ze door de koper zijn afgehaald.
4. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons, op de factuur of anderszins, wordt aangegeven. Zaken, ook die franco geleverd worden of die op onze naam reizen, reizen voor rekening en risico van de koper, zulks terwijl afzending geldt als levering.
5. Wij zijn gerechtigd om in gedeelten te leveren (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren; de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig de bepalingen van deze voorwaarden.
6. In geval van een situatie als bedoeld in het vorige lid beperkt onze aansprakelijkheid zich tot de hoogte van het bedrag waarvoor wij ter zake verzekerd zijn.
7. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

Artikel 5 Risico.

1. Indien de zaak door de ondernemer of een door deze aangewezen vervoerder bij de afnemer wordt bezorgd, is de zaak voor risico van de afnemer van de aflevering af, zelfs al is de eigendom nog niet over gedragen
2. Bij koop op proef is de zaak voor risico van de afnemer van de koopovereenkomst af.
3. Van de afnemer ontvangen zaken blijven voor zijn risico.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud.

De ondernemer blijft eigenaar van de afgeleverde zaken, zo lang de afnemer niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met de ondernemer tot levering van zaken en/of tot het in verband daarmee verrichten van werkzaamheden; daartoe behoort ook hetgeen de afnemer in verband met het tekortschieten in de nakoming van dergelijke overeenkomsten verschuldigd mocht worden.

Artikel 7 Overmacht.

1. Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door omstandigheden waarmee de ondernemer bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoeft te houden, dan is deze gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
2. Onder bedoelde omstandigheden wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van de ondernemer aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, import- of handels verboden.

Artikel 8 Ontbinding.

1. Onverminderd het in de artikelen 15 tot en met 19 bepaalde heeft de ondernemer het recht om, wanneer de afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen ten opzichte van de ondernemer tekortschiet:
a. hetzij de nakoming van de met deze verplichtingen voldoende samenhang vertonende verplichtingen aan de zijde van de ondernemer op te schorten.
b. hetzij de overeenkomst ten aanzien waarvan de afnemer te kort schiet door een schriftelijke verklaring aan de afnemer te ontbinden; alles tenzij de desbetreffende handelswijze van de ondernemer in de gegeven omstandigheden niet gerechtvaardigd zou zijn. De ondernemer heeft de sub. a. en b. hiervoor aangegeven bevoegdheden, ook in geval van (de aanvraag tot) faillissement of surseance van betaling van de afnemer; en heeft de sub a. hiervoor aangegeven bevoegdheid ook wanneer inmiddels gebleken omstandigheden goede grond zouden geven voor de vrees dat de afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen ten opzichte van de ondernemer te kort zal schieten.
2. Alle vorderingen die de ondernemer in deze gevallen op de afnemer mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Rocalux verlichting import levert uitsluitend aan bedrijven (B2B), wij leveren niet aan consumenten of particulieren. Hierdoor verlenen wij ons het recht om ons uit te sluiten van het herroepingsrecht voor internetaankopen vastgelegd onder de consumentenwetgeving.

Ontbinding en/of annulering van uw bestelling of het retourneren van geleverde producten dienen ten alle tijden te worden gedaan in overleg en met goedkeuring door een van onze medewerkers, met dien verstande dat Rocalux gerechtigd is voor het in rekening brengen van retour of annuleringskosten.

Artikel 9 Prijzen.

1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van de verkoper:
 Gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten
 Gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaatsen
 Exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten
 Exclusief de kosten van vervoer en verzekering
 Vermeld in Nederlandse valuta
2. In geval van een redelijkerwijs onvoorzienbare verhoging van een of maar der prijsbepalende factoren is de verkoper gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekend toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld. Een en ander laat onverlet het recht van de koper de overeenkomst op die grond te ontbinden, onder vergoeding van het reeds gepresteerde c.q. de reeds ontstane kosten op basis van de voor de verhoging geldende prijzen.
3. Een overeengekomen prijs is voor de verkoper slechts bindend onder het uitdrukkelijke voorbehoud, dat het overeengekomen kwantum zaken waarop de prijs betrekking heeft, in zijn geheel en in een opdracht besteld wordt en volgens de overeenkomst wordt afgenomen en betaald.
4. Indien noodzakelijk wordt de emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van de emballage wordt beoordeeld door de verkoper.

Artikel 10 Zekerheid.

1. De ondernemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de afnemer.
2. Bij het uitvoeren van de overeenkomst kan de ondernemer zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de afnemer in het nakomen van zijn verplichtingen zal te kort schieten. Indien en zolang de afnemer in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de ondernemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Het in de vorige zin bepaalde laat alle rechten van de ondernemer onverlet.

Artikel 11 Betaling.

1. De ondernemer is gerechtigd vooruitbetaling van een deel van de overeengekomen prijs te verlangen.
2. Al onze leveringen binnen Nederland geschieden op de conditie “franco afleveradres” Voor orders beneden een door ons telkens nader vast te stellen factuurbedrag (excl. BTW) behouden wij ons voor de vrachtkosten in rekening te brengen en zal door ons een kostentoeslag berekend worden volgens het op het tijdstip van verrichten van de levering bij ons geldende tarief.
3. Betalingen zijn contant verschuldigd binnen volgens de wet of de overkomst geldende termijn, of, bij gebreke daarvan, binnen de termijn die op de factuur vermeldt staat.
4. Indien de betaling door de afnemer niet tijdig is verricht verkeerd de afnemer in verzuim en is de ondernemer bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de afnemer, tenzij de ondernemer verkiest om deze koste forfaitair te bepalen op 15% van het te
vorderen bedrag.
5. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12 Reclame.

1. Klachten betreffende het afgeleverde dienen schriftelijk en gemotiveerd bij de ondernemer te worden ingediend.
2. In geval van zichtbare gebreken dienen de klachten te worden ingediend binnen 8 dagen na de aflevering.
3. In geval van niet-zichtbare gebreken dienen de klachten te worden ingediend binnen bekwame tijd nadat de afnemer deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.
4. Retournering van het afgeleverde, waarop de klacht betrekking heeft, is slechts toegestaan na voorafgaand overleg en nadat daarvoor toestemming door de ondernemer is verleend.
5. Het indienen van reclamatie ontheft de afnemer niet van betaling overeenkomstig de factuur.

Artikel 13 Garantie.

1. Wij verlenen garantie op de door ons geleverde producten voor zoveel en zolang als wij garantie van onze toeleveranciers hebben kunnen bedingen. Bij eventueel door ons geconstateerde juistheid van de betreffende garantieclaim, kunnen wij naar keuze hetzij gratis tot vervanging overgaan van de door ons geleverde producten of apparaten, hetzij tot creditering overgaan.
2. Deze garantie geldt niet voor gebreken, die ontstaan zijn ten gevolge van onjuiste opslag, geweld van buitenaf of andere buiten onze controle liggende oorzaken.
3. Mocht de afnemer gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van verkoper verrichten of door anderen doen verrichten, of niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, dan vervalt onmiddellijk de garantieverplichting van verkoper.
4. Buiten de garantie vallen in ieder geval breuk en andere schade die anders dan door normaal gebruik ontstaat.
5. Door onszelf worden nimmer verdergaande garanties verleend dan de verplichting tot het vervangen van het geleverde product, waaraan de materiaalfouten kleven, waarbij wij met name ook niet voor vergoeding van verdere schade kunnen worden aangesproken.

Artikel 14 Slotbepaling.

1. Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen afnemer en ondernemer, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. De ondernemer blijft echter bevoegd de afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Copyright 2021 Rocalux verlichting-import-export